Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 12.05.2021, 20:37

Кролевецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. М.О.Лукаша

Меню сайту
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Статут школи

                                                             С Т А Т У Т
                                    КРОЛЕВЕЦЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ
                                              ШКОЛИ І – ІІІ СТУПЕНІВ № 2 
                                                    ІМЕНІ М. О. ЛУКАША
                                        КРОЛЕВЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
                                                   СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
І. Загальні положення
1.1. Відповідно до рішення Кролевецької районної ради від 24.05.1995 р. за № 171 Кролевецька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №2 імені 
 М. О. Лукаша має статус середньої загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів. Знаходиться у комунальній власності. 
1.2. Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 41300 Сумська область, м.Кролевець, вулиця Леніна, 39, телефон 9-57-74.
1.3. Загальноосвітній навчальний заклад (далі – навчальний заклад) є юри–дичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.
1.4. Засновником (власником) навчального закладу є: Кролевецька районна рада.
1.5. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.
1.6. Головними завданнями навчального закладу є:
• забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;
• виховання громадянина України;
• виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;
• формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;
• виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних симоволів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
• розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;
• реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;
• виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);
• створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людини і суспільства.
1.7. Навчальний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року №964, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.
1.8. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.
1.9. Навчальний заклад несе відповідальність перед собою, суспільством і державою за:
• безпечні умови освітньої діяльності;
• дотримання державних стандартів освіти;
• дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
• дотримання фінансової дисципліни.
1.10. У навчальному закладі визначена українська мова навчання, наказ по Кролевецькому РВО №30 від 03.09.1993 року.
1.11. Навчальний заклад має право:
• проходити в установленому порядку державну атестацію;
• визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);
• визначити варіативну частину навчального плану;
• в установленому порядку розробити і впроваджувати експе–риментальні та індивідуальні навчальні плани;
• спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експерементальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
• використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
• бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним статутом;
• отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
• залишити у своєму розпорядженні і використовувати власні над-ходження у порядку визначеному законодавством України;
• розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.
1.12. У навчальному закладі створюються та функціонують: методоб’єднання класних керівників, вчителів початкових класів, вчителів предметників.
1.13. Медичне обслуговування учнів (вихованців) та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником (власником) і здійснюється Кролевецькою центральною районною лікарнею.
1.14. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними осо-бами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу
2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного плану.
В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується радою навчального закладу.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затвержених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.
Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відповідним органом управління освітою.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники даного навчального закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.
2.5. Зарахування учнів (вихованців) до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінють) або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до 1 класу).
У разі потреби учень (вихованець) може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.6. У школі для учнів початкових класів за бажанням їхніх батьків, або осіб, які іх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.
Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора навчального закладу на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).
2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів вста–новлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим нав–чальним планом.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 25 травня, у 5-х – 11 класах 31 травня. Навчальний рік поділяється на се–местри: перший з 1 вересня до 25 грудня, другий з 12 січня до 31 травня.
2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.9. За погодженням з відповідними структурними підрозділами районної (міської) державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.
2.10. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у перших класах – 35 хв., у 2-4 класах – 40 хв., у 5-11 – 45 хв. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.
2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розк–ладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором. Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.
2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визна–чаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з ура–хуванням індивідуальних особливостей учнів.
2.13. У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів (вихованців), ведеться тематичний облік знань.
У першому класі дається словесна характеристика знань учнів у нав–чанні, у другому – за 12-бальною системою за рішенням педради, протокол №1 від 31.08.2004 року.
У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтво, атестаті) відоб–ражаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.
2.14. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).
2.15. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загаль–ної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Мініс–терства освіти і науки України від 05.02.2001 року № 44 та зареєстрованої і Мініс–терстві юстиції України 08.02.2001р. за № 120/5311.
2.16. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім бе–руться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мо–ви, читання, математики.
2.17. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здій–снюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення держав–ної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову ате–стацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти затвердженого на–казом Міністерства освіти і науки України 14.12.2000 р. № 588 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.
2.18. Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту :
• по закінченні початкової школи – табель успішності;
• по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;
• по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.
2.19. За успіхи в навчанні для учнів (вихованців) встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення.
ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу
3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в загальноосвітньому нав-чальному закладі є:
• учні (вихованці);
• керівники;
• педагогічні працівники;
• психологи, бібліотекарі;
• інші спеціалісти;
• батьки, або особи, які їх замінюють.
3.2. Права і обов’язки учнів (вихованців), педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.
3.3. Учні мають право:
• на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;
• на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відповідною та лікувально-оздо–ровчою базою навчального закладу;
• на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, кон–курсах тощо;
• брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);
• брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
• на захист від будь-яких форм експуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
• на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Учні зобов’язані: 
• оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
• дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;
• бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;
• дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
• брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;
• дотримуватися правил особистої гігієни.
3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я який дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.7. Педагогічні працівники мають право на:
• захист професійної честі, гідності;
• самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців); участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
• проведення в установленому порядку науково-дослідної, експе–рементальної, пошукової роботи;
• виявлення педагогічної ініціативи;
• позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, пе–дагогічного звання;
• участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;
• підвищення кваліфікації, перепідготовку;
• отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;
• на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення від-повідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.8. Педагогічні працівники зобов’язані:
• забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
• сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;
• сприяти зростанню іміджу навчального закладу;
• настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
• виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
• готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
• дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;
• захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
• постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;
• виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;
• брати участь у роботі педагогічної ради.
3.9. У навчальному закладі обов’язково проводяться атестація педагогічних працівникі не залежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється, як правило, один раз на 5 років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.10. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільнюються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.11. Батьки та особи, які їх замінюють мають право:
• обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;
• звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
• брати участь у заходах, спрямованих на роліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази нав–чального закладу;
• на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.
3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
• забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
• постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
• поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доб–роти, милосерця, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей народів;
• виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.
3.13. Представники громадськості мають право:
• обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
• керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;
• сприяти покращанню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;
• проводити консультації для педагогічних працівників;
• брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.14. Представники громадськості зобов’язані:
• дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.
ІУ. Управління навчальним закладом
4.1. Управління навчальним закладом здійснюється його засновником (влас–ником) відділом освіти Кролевецької райдержадміністрації.
Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки. Директор навчального закладу державної та комунальної форм власності та його заступники призначаються і звільнюються з посади відповідним органом управління освітою,а приватного – власником (засновником). Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотри-манням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.
Делегати загальних зборів (конференцій) з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:
працівників навчального закладу – зборами трудового колективу;
учнів навчального закладу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами.
Загальні збори (конференція) правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.
Право скликати збори (конференцію) мають голова ради навчального зак–ладу, учасники зборів (делегати конференції), якщо за це висловились не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.
Загальні збори (конференція):
обирають раду навчального закладу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;
розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчалдьного закладу;
затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між загальними зборами (конференцією) діє рада навчального закладу.
4.3.1. Метою діяльності ради є:
сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління нав–чальним закладом;
розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з орга–нізацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основними завданнями є:
підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;
визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку нав–чального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню нав–чально-виховного процесу;
формування навичок здорового способу життя;
створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального досвіду;
підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експерементальної роботи педагогів;
сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
стимулювання морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та за–гальноосвітнім навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів (вихованців) ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальн чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається включно загальними зборами (конференціями).
На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада навчального закладу діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи,сус–пільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
колегіальні ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конфе–ренцією).
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.
Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора нав–чального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.
У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
Рішення ради, що суперечать чинному законодавству та Статуту навчального закладу, доводяться в 7-ми денний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради ство–рюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.
До складу комісії входять представники органів громадського само–врядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
4.3.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради.
Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст ії роботи визначаються радою.
Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
4.3.6. Ради навчального закладу:
організовує виконання рішень загальних зборів (конференцій);
вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов національних меншин;
спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;
разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту нав–чального закладу;
затверджує режим роботи навчального закладу;
сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обгрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні»та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні»та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
разом із педагогічною радою визнає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів. Враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управляння освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає гро–мадськість, батьків (осіб, які замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
розглядає питання родинного виховання;
бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-еко–номічних умовах;
сприяє педагогічній освіті батьків;
сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями (вихованцями);
організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.
Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.
4.4. При навчальному закладі за рішннням загальних зборів (конференцій) може створюватися і діяти піклувальна рада.
4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.5.1. Основним завданням піклувальної ради є:
сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів (вихованців) у навчальному закладі;
зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, куль–турно-спортивної, корекційно-відновної, талікувально-оздоровчої бази начального заладу;
організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців), пе–дагогічних працівників;
вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загально-обов’язкового навчання;
запобігання дитячої бездоглядності;
сприяння працевлаштуванню випускників навчального закладу;
стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів (вихованців);
всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів (вихованців) та навчальним закладом.
4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 5 осіб з представників місцевих органів виконачої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремиї громадян у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради збираються на загальних зборах (конференціях) навчального закладу шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадськимх засадах. 
Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах (конференції) на його місце обирається інша особа.
4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:
пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, сус–пільства, держави;
дотримання вимог законодавства України;
самоврядування;
колегіальності ухвалення рішень;
добровільності і рівноправності членства;
гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визна–чається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.
Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.
Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.
З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
скликає і координує роботу піклувальної ради;
готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
визнає функції заступника, секретаря та інших членів;
представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.
4.5.5. Піклувальна рада має право:
вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів (конференцій) пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази навчального закладу;
залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;
вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;
стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів (вихованців);
брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчального закладу, з метою сприяння іх вирішенню у встановленому порядку;
створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, пред–ставники учнівського самоврядування.
4.6. Директор навчального закладу: 
здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;
організовує навчально-виховний процес;
забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень у навчанні;
відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
створює необхідні умови для участі у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експерементальної роботи педагогів;
забезпечує права учнів та захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;
контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;
здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
розпоряджається в установленому порядку шкільними майном і коштами;
видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внут–рішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;
сворює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;
несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педа–-гогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), засновником, місцевими органами державної виконавчої влади тощо.
4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавтва директором навчального закладу і затверджується відповідним органом управління освітою.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Форма входу
Пошук
Календар
«  Травень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021
Конструктор сайтів - uCoz